Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua 14 kỳ Đại hội

Bí thư tỉnh ủy quảng ninh qua các thời kỳ

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã trải qua 14 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn cách mạng mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (1969-1971)

Diễn ra từ ngày 2-6/10/1969, tại hội trường Giao Tế – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 274 đại biểu chính thức. Đại hội đề ra nhiệm vụ chung là: Quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước, có công nghiệp trung ương lớn mạnh và hiện đại, có kinh tế địa phương phát triển phong phú và toàn diện, có nền văn hóa, khoa học và kỹ thuật phát triển…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa I gồm 34 đồng chí (32 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Nguyễn Đức Tâm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hải được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ II (1971-1974)

Diễn ra từ ngày 26-31/12/1971, tại hội trường Giao Tế – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 271 đại biểu chính thức. Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm 1972- 1973 và ra lời kêu gọi: Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh ta tăng cường đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội góp phần tích cực nhất vào sự nghiệp đánh thắng đế quốc Mỹ và hoàn thành tốt kế hoạch 3 năm khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa…

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa II gồm 35 đồng chí (33 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết); BTV Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hải được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ III (1974-1976)

Diễn ra từ ngày 11-15/1/1974 tại hội trường Giao Tế – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 286 đại biểu. Đại hội đề ra những nhiệm vụ trong 2 năm 1974-1975: Ra sức khắc phục mọi khó khăn, chịu đựng gian khổ, phát huy tinh thần tự lực cánh sinh đẩy mạnh tốc độ khôi phục, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa III gồm 40 đồng chí (32 ủy viên chính thức, 8 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Nguyễn Đức Tâm tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hải được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV (1976)

Diễn ra từ ngày 27-30/4/1976, tại hội trường Giao Tế – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 287 đại biểu chính thức. Đại hội đề ra nhiệm vụ trong 2 năm 1976-1977: Xây dựng kinh tế kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, bước đầu tạo cơ sở quốc phòng vững mạnh cả về kinh tế, chính trị, quân sự. Xây dựng Đảng bộ có tư tưởng cách mạng triệt để trong sạch về chính trị, vững mạnh về tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa IV gồm 39 đồng chí (33 ủy viên chính thức, 6 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Nguyễn Đức Tâm tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyễn Thi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ V vòng I (1976-1977)

Diễn ra từ ngày 14-22/11/1976, tại TX Hòn Gai. Đại hội đã nghe giới thiệu, thảo luận tham gia ý kiến vào bản Đề cương báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng và bản Dự thảo Điều lệ (sửa đổi) của Đảng trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV sắp tới… Đại hội bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ V vòng II (1977-1980)

Diễn ra ngày 20/4/1977, tại hội trường Giao Tế – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 500 đại biểu. Đây là Đại hội mở đầu giai đoạn cách mạng mới nhằm xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh giàu mạnh theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (1976-1980): Tạo ra một bước phát triển vượt bậc trong nông nghiệp cả về lương thực và thực phẩm; đồng thời phát triển lâm nghiệp, ngư nghiệp với tốc độ nhanh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương…

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa V gồm 39 đồng chí (37 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết). Sau Đại hội, BCH họp phiên đầu tiên cử ra BTV Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyễn Thi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI (1980-1982)

Diễn ra từ ngày 12-15/5/1980, tại hội trường Giao Tế – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 301 đại biểu chính thức. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 2 năm 1980-1981: Ra sức đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm và ổn định đời sống; tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho những năm sau…

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI gồm 43 đồng chí (41 ủy viên chính thức; 2 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Nguyễn Đức Tâm tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phạm Hoành, Nguyễn Thi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII vòng I (1982-1983)

Diễn ra từ ngày 8-15/1/1982, tại Khách sạn Vườn Đào – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 352 đại biểu. Đại hội tập trung nghiên cứu các văn kiện dự thảo của Trung ương chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng… Đại hội bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII vòng II (1983-1986)

Diễn ra từ ngày 12-16/11/1983, tại Khách sạn Vườn Đào – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 346 đại biểu chính thức. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 năm 1983-1985: Phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm, nghề rừng, nghề cá, hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng trên cơ sở khai thác tốt nhất tiềm năng về tài nguyên và lao động…

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa VII gồm 45 đồng chí (43 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Lê Đại được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phạm Hoành, Nguyễn Văn Vấn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (1986-1991)

Diễn ra từ ngày 15-20/10/1986, tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt – Nhật và Khách sạn Vườn Đào – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 450 đại biểu chính thức. Đại hội đề ra phương hướng chung của kế hoạch 1986-1990: Đẩy mạnh sản xuất than, ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh; phát triển nông nghiệp toàn diện; đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu và hàng tiêu dùng. Tiếp tục xây dựng một số cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu và hàng tiêu dùng…

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa VIII gồm 57 đồng chí (45 ủy viên chính thức, 12 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Lê Đại tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Bình Giang, Đỗ Quang Trung được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX vòng I (1991)

Diễn ra từ ngày 22-25/4/1991, tại Khách sạn Vườn Đào – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 400 đại biểu. Đại hội tập trung thảo luận và thống nhất các dự thảo văn kiện của Trung ương như: Vấn đề CNXH, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội; đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng… Đại hội bầu 25 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX vòng II (1991-1996)

Diễn ra từ ngày 22-26/10/1991, tại Khách sạn Vườn Đào – Bãi Cháy, TX Hòn Gai. Dự Đại hội có 399 đại biểu. Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng và thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến năm 2000 và liên doanh, liên kết; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế; đẩy mạnh xuất khẩu để có ngoại tệ nhập vật tư, thiết bị cần thiết cho sản xuất và đời sống…

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa IX gồm 45 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bình Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Trần Ngọc Thụ, Đỗ Quang Trung được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ X (1996 – 2001)

Diễn ra từ ngày 7-10/5/1996, tại Nhà khách UBND tỉnh. Dự Đại hội có 350 đại biểu. Đại hội đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2000: Tăng trưởng kinh tế GDP hằng năm 12-13%; giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng hằng năm 13-14%; giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 5%; kim ngạch xuất khẩu tăng hằng năm 18-20%; đưa tỷ trọng công nghiệp và du lịch, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế từ 85-90%; phấn đấu thu nhập sản phẩm xã hội GDP bình quân tính theo đầu người tăng gấp 2 lần (550 – 600 USD)…

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 47 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bình Giang tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Trần Ngọc Thụ, Hà Văn Hiền được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI (2001- 2005)

Diễn ra từ ngày 10-12/1/2001, tại Nhà khách UBND tỉnh. Dự Đại hội có 350 đại biểu. Đại hội đề ra nhiệm vụ cụ thể và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu đến năm 2005: Tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm 12-13%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,3-5,5%; các ngành dịch vụ tăng 15%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 15-20%; GDP bình quân tính theo đầu người năm 2005 tăng gấp 2 lần năm 2000…

Đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 46 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu BTV Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Hà Văn Hiền được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Quynh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII (2005 – 2010)

Diễn ra từ ngày 1-4/11/2005, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Dự Đại hội có 299 đại biểu chính thức. Đại hội đã quyết định những chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 13-14%/năm, trong đó công nghiệp tăng 19-20%/năm; nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,3-5,5%/năm; các ngành dịch vụ tăng 15-16%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%/năm; năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 1.230-1.450 USD; cơ cấu kinh tế công nghiệp và xây dựng 54%; nông, lâm, ngư nghiệp 4%; các ngành dịch vụ 42%…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII gồm 49 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất BCH bầu 13 đồng chí tham gia BTV Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Quynh tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Vũ Nguyên Nhiệm được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII (2010-2015)

Diễn ra từ ngày 28-30/9/2010, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Dự Đại hội có 350 đại biểu. Đại hội đã bầu BCH tỉnh khoá XIII gồm 55 đồng chí. Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng GDP bình quân (giá so sánh) trên 13%/năm; cơ cấu kinh tế: Công nghiệp và xây dựng 53%, nông – lâm – ngư nghiệp 4%, dịch vụ 43%. GDP đầu người đạt 3.000-3.050 USD; giải quyết việc làm mới hằng năm là 2,6 vạn lao động… Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu 15 đồng chí tham gia BTV Tỉnh uỷ. Đồng chí Vũ Đức Đam tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Tháng 8/2011, đồng chí Phạm Minh Chính được Trung ương điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Vũ Đức Đam chuyển công tác về Trung ương. Tháng 4/2015, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 thay đồng chí Phạm Minh Chính điều động về Trung ương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (2015-2020)

Diễn ra từ ngày 12-14/10/2015, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Dự Đại hội có 349 đại biểu. Đại hội thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11-12%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 7.000-8.000 USD; cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2020: Dịch vụ 48-49%; công nghiệp – xây dựng 47-48%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3-5%; thu nội địa tăng tối thiểu 10%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 3-5%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 15-16%/năm…

Đại hội đã bầu 56 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Tại hội nghị lần thứ 42, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 6/9/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Ký được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 (thay đồng chí Nguyễn Văn Đọc nghỉ hưu theo chế độ).

Hùng Sơn (Tổng hợp)

Recommended For You

About the Author: trumtintuc